Art Cities of Central Italy: Spoleto, Arezzo, Perugia, Viterbo, Orvieto, Siena, Montepulciano, Pienza, Assisi.